Borsa d’habitatge de veí a veïna.

El Pla Comunitari del Poblenou, articulem programes i accions orientades a l’acollida, i també a la lluita contra l’exclusió social, de persones nouvingudes, migrades o en situació d’important vulnerabilitat. En la zona d’intersecció entre aquests dos àmbits d’actuació ─acollida i lluita contra l’exclusió social─ es troba el treball per la cobertura de necessitats bàsiques: pa, sostre, feina i papers (documentació necessària), els drets econòmics i socials recollits a l’Art 22 de la Declaració Universal de Drets Humans.

El NIE amb permís de treball, i per tant la feina, són drets bàsics i alhora mitjà, eina instrumental, per a la cobertura de la resta de necessitats o drets socials que conformen el conjunt d’allò que definim seguretat social, que cada Estat del Benestar hauria de garantir a la seva població.

Si el treball remunerat, com a font d’ingressos econòmics, era condició sine qua non per a la cobertura de la resta de necessitats bàsiques, la desvirtuació del mercat immobiliari fa d’un bé essencial com és l’habitatge un producte mercantilitzat que, en la lògica del màxim lucre, es torna bé exclusiu d’accés ardu no només per a qui sobreviu en l’economia submergida (població migrada sense NIE) sinó també per a les classes popu- lars i treballadores en general.

En plena crisi inflacionista, amb les seqüeles econòmiques de la sindèmia covid i la constant ampliació de la bretxa sou-lloguers, els esforços i les polí- tiques públiques en matèria d’habitatge resulten insuficients. L’emergència habitacional és ara un problema social que afecta no solament la població més pre- caritzada, sinó també llars d’ingressos mitjans, gent gran amb jubilacions modestes, famílies monoparentals amb una única nòmina, dones soles amb criatures a càrrec…

Apropem-nos, malgrat l’escassa capacitat d’incidència sobre els causants que generen dificultats o discriminació en l’accés a l’habitatge, ens plantegem quines accions impulsar per acompanyar les persones en situació d’exclusió residencial. En col·laboració amb Serveis Socials del Poblenou oferim un servei d’acompanyament a persones amb dificultats diverses (barrera lingüística, manca de competències o eines informàtiques per a la recerca via webs o aplicacions, i per descomptat dificultats econòmiques).

A part d’organitzar xerrades informatives sobre les ajudes municipals i la importància de vincular-se a les xarxes comunitàries en defensa del dret a l’habitatge (el Sindicat de Llogateres de Barcelona i el Sindicat d’Habitatge del Poblenou), al Punt d’Acollida facilitem suport en la cerca de pisos o habitacions, així com en la tramitació de la inscripció al Registre d’Habitatge de Protecció Oficial i a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Però el veritable repte des del treball i l’acció comunitaris és generar una mena de borsa d’habitatge de veí a veïna, apel·lant a la participació de la comunitat, convidant qui vulgui llogar el pis a un preu accessible o compartir el seu lloguer i llogar una habitació, a posar-se en contacte amb nosaltres per a poder encreuar aquesta oferta amb les demandes de persones «excloses» del mercat immobiliari i de les ajudes municipals, per exemple persones en situació administrativa irregular. 

De moment, rebem moltes demandes d’ajuda i cap oferta d’habitacions o pisos.

Feu un comentari